กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา เช่น กิจกรรมสนุกคิดพิชิตเทคโนโลยี ปฏิบัติการชีววิทยา สนุกกับ Micro:bit สมรรถนะเทคโนโลยี สมรรถนะคณิตศาสตร์ สมรรถนะวิทยาศาสตร์ Game Base Learning และ Social Skill และกิจกรรมที่ร่วมกับทาง สวทช. กิจกรรมนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ และกิจกรรมหุ่นยนต์ล้อเดียว เพื่อให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐาน และพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 เมษายน – วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


X