กิจกรรม “ค่ายทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน STEAM TALENT”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน STEAM TALENT กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ Coding และโครงงาน โดยใช้ micro: bit วิทยากร อาจารย์ณรงค์พร  เหล่าศรีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน micro: bit project กิจกรรมการเรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ผ่านการแก้ปัญหา ปฏิบัติการรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ “ตามล่าหาความจริง” จากรถรางระบบแม่เหล็ก วิทยากร อาจารย์รัชดา  ยาตรา จากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่งเสริมการคิดและกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ “โรงงานบะหมี่ชี้เศรษฐกิจ” วิทยากร อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์ และอาจารย์สุทธิพงษ์  วงษ์วร ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการด้วยกระบวนการ STEAM นำทีมโดยคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง (วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563)


X