กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “อาเซียนน่ารู้”

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” เมื่อโลกเปลี่ยน ทุกคนจึงต้องปรับตัว กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “อาเซียนน่ารู้” ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของสมาชิกประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


X