กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง“ปลอดภัยไว้ก่อน” ระดับปฐมวัย

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ร่วมกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง“ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งรอบตัว และเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ภายในรถยนต์ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผ่านการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน


X