กิจกรรมการเรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ดอกไม้” ระดับชั้นอนุบาล 3

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ดอกไม้” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ การเจริญเติบโตของดอกไม้ ลักษณะของดอกไม้ทดลองวิทยาศาสตร์ “ดอกไม้เปลี่ยนสี” วัสดุอุปกรณ์การปลูกดอกไม้ วิธีการดูแลดอกไม้ แหล่งที่พบดอกไม้ ประโยชน์ของดอกไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกไม้


X