กิจกรรมการเรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ผีเสื้อ” ระดับชั้นอนุบาล 3

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ผีเสื้อ” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อ วงจรชีวิตของผีเสื้อ ชนิดของผีเสื้อกลางวัน ชนิดของผีเสื้อกลางคืน การขยายพันธุ์ของผีเสื้อ พฤติกรรมของผีเสื้อ ประโยชน์ของผีเสื้อ อาหารของผีเสื้อ ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อ และการทดลองวิทยาศาสตร์ “สังเกตการเจริญเติบโตของผีเสื้อ”


X