กิจกรรมการเรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “นม” ระดับชั้นอนุบาล 2

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “นม” โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับนมชนิดต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากนม อาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษานม รวมถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับนม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสนุกสนาน


X