การแสดงละครภาษาอังกฤษ (Drama) ปีการศึกษา 2566

ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการจัดแสดงละครภาษาอังกฤษ (Drama) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Drama ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร Premium English Course (PEC) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทสะคร การสื่อสารผ่านการพูดและท่าทาง ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม มีความกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบ ทั้งการเขียนบท การกำกับการแสดง การทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง การทำฉากหลัง และการควบคุมแสง สี เสียง โดยมีคุณครูวสุธิดา ปุณวัฒนา เป็นครูผู้สอนและกำกับการซ้อมวิชา Drama ให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล

– วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง The Truth Untold โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
– วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง Since 1984 โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2


X