โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วาระปี ค.ศ. 2019-2022มน.พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ

ประธาน/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

กรรมการ

มน.ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์

กรรมการ

มน.พนิดา ศรีทองไท

กรรมการ

คุณก่อศักดิ์ โชติรักษ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น

ผู้จัดการ

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน

ผู้อำนวยการ

นางเกตุอัมพร มียิ่ง

ผู้แทนครูX