เกียรติคุณโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2559 - 2564

ปีการศึกษา 2564

ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี โดยรับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมในการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องกีฬาและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นเลิศด้านกีฬา

ปีการศึกษา 2563

ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี โดยรับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและวาดภาพประกอบหนังสือ “อิ๊กคา-บ็อก” จัดโดย บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร“ ระดับดีเยี่ยม จากการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2562

ได้รับโล่และเกียรติบัตร EGAT Green Learning Award 2019 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบดีเด่นระดับภูมิภาค และโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (ระดับประถมศึกษา) จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ประจำปี 2562 จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้รับรางวัล Appreciation Award : Asia Pacific Region- World Association of Girl Guides and Girl Scouts โดยทางคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ คุณดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมฯ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัล และในการนี้อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัล Leadership Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ปีการศึกษา 2560 จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ได้รับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา" ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559-2560 จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ปีการศึกษา 2559

ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2015) และโล่รางวัล Young Energy Master Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award ประจำปี 2558 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับธงสัญลักษณ์ และเงินสมทบการดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท TOYOTA
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารที่ได้รับรางวัลคือ อาคารเรียน 1919 หรืออาคารเรียนมัธยม (เดิม) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building Awards 2016 จากการไฟฟ้านครหลวง
ได้รับประกาศนียบัตร การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
X