เกียรติคุณโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558 - 2562

ปีการศึกษา 2562

ได้รับโล่และเกียรติบัตร EGAT Green Learning Award 2019 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ประจำปี 2562 จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ปีการศึกษา 2560 จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ได้รับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา" ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559-2560 จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ปีการศึกษา 2559

ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2015) และโล่รางวัล Young Energy Master Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award ประจำปี 2558 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับธงสัญลักษณ์ และเงินสมทบการดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท TOYOTA
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารที่ได้รับรางวัลคือ อาคารเรียน 1919 หรืออาคารเรียนมัธยม (เดิม) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building Awards 2016 จากการไฟฟ้านครหลวง
ได้รับประกาศนียบัตร การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล

X