วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2566

"สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นำ ในศตวรรษใหม่"


พันธกิจ ปีการศึกษา 2566

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีความเป็นกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา
1.
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่
2.
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3.
บริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง
4.
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำและมีความเป็นกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา
5.
พัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่
6.

นโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

1.

มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้สามารถนำหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติ และมีความสุข

2.

ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.

ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมของโรงเรียน และมีจิตสาธารณะ

4.

ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากร รักความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะวัฒนา (Wattana Characters)

5.

ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่

6.

มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

X