วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2566

"สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นำในศตวรรษใหม่"


พันธกิจ ปีการศึกษา 2566

พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีความเป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา
1.
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ (สมรรถนะ นวัตกรรม 3R8C)
2.
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3.
บริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง
4.
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีความเป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา และมีสมรรถนะการทำงานในศตวรรษใหม่
5.
พัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่
6.

นโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

1.

ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเชื่อทางคริสตศาสนา มีอุปนิสัยตามค่านิยมของโรงเรียน มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) และมีสุขภาวะที่ดี

2.

ปลูกฝังและส่งเสริมครู บุคลากร และผู้เรียน ให้เคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่ มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

3.

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล โดยใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐานการศึกษา และอิงฐานสมรรถนะ

4.

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจเต็มตามศักยภาพ ให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

5.

ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียน ด้านทักษะการคิด ทักษะดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรม

6.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

X