ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน ว.ว. รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียน แสดงถึง แสงสว่างนำทางชีวิต

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรม นำ วิชาการ

คำขวัญโรงเรียน

สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนแห่งความรักและการให้

สีประจำโรงเรียน

ขาว หมายถึง คุณธรรม แดงแก่ก่ำ หมายถึง วิชาการ

จุดเน้นของโรงเรียน

ภาษาดี ดนตรีเด่น เน้นทักษะชีวิต

ค่านิยม

ความรัก การให้ และความสัตย์ซื่อ

อัตลักษณ์ของนักเรียน

กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน

Wattana Characters

1

ความรักและการให้

มีจิตสาธารณะ เสียสละ ความรัก ความสามัคคี เมตตาและให้อภัย

2

ความซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์สุจริตทั้งด้านกาย วาจา ใจ ต่อตัวเองและผู้อื่น

3

ความมีวินัย

ปกครองตนเองได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง

4

ความรับผิดชอบ

หนักเอาเบาสู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5

ผู้นำ/ผู้ตามที่ดี

มีภาวะผู้นำ ให้เกียรติผู้อื่น รู้หน้าที่ ทำงานเป็นทีม

6

ตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนและผู้อื่น

รู้คุณค่าและสิทธิของตนเองและผู้อื่น ใฝ่รู้ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย ให้เกียรติผู้อื่น

7

ความมีกาลเทศะ

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อเวลา สถานที่ และโอกาส แต่งกายสุภาพเหมาะสม กริยามารยาทเรียบร้อย วาจาสุภาพ

X