ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)
โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง

ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช
เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย
โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก
มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน
การศึกษาคริสตจริยธรรมและวิชาเย็บปักถักร้อย
ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้น
ทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้
มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล์
ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น
“วัฒนาวิทยาลัย”

ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมีอายุ ครบ 150 ปี
"กุลสตรีวังหลัง" - "วัฒนาวิทยาลัย"
ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมี
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง >> มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน

โรงเรียน ณ ปัจจุบัน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนไป-กลับ ในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนประจำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมืองอันประกอบด้วยสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร และสำนักงานเขต เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน The Westin Grande Sukhumvit และ The Landmark Bangkok ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และสำนักงานเขตวัฒนา เป็นต้น

ผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน

ผู้จัดการ

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน

ผู้อำนวยการ

X