ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://wwa.rapidschool.net/HR/ApplyJob

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกตรงตามสาขาที่ต้องการ

สวัสดิการเบื้องต้น

อาหารเช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก (ตามระเบียบของโรงเรียน)

ตรวจสุขภาพประจำปี / บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม

เครื่องแบบของโรงเรียน

อบรม / ทัศนศึกษา (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)

ทุนการศึกษาบุตรครู

เอกสารประกอบการสมัคร

1.

รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.

สำเนาบัตรประชาชน

3.

สำเนาทะเบียนบ้าน

4.

สำเนาวุฒิการศึกษา

5.

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

6.

สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

7.

ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
1.
สมัครผ่านทาง E-mail : recruitment@wattana.ac.th หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ApplyJob
2.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานบุคลากร โทร. 0-2254-7991-5 ต่อ 264
3.

X