หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ ดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการเล่นแบบมีความหมายต่อตัวเด็ก ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา มีรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความสอดคล้องกับพัฒนาการและการทำงานของสมอง (BBL) อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ Discovery Learning Process (7ส.), High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

 


หลักสูตร Premium English Course (PEC)

หลักสูตร Premium English Course (PEC) ดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติควบคู่กับครูผู้สอนชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา มีรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความสอดคล้องกับพัฒนาการและการทำงานของสมอง (BBL) อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ Discovery Learning Process (7ส.), High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

 


หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับปฐมวัย

ช่วงก่อนวัยเรียน อายุ 4 – 6 ปี ( อนุบาล 1 – อนุบาล 3 )

มุ่งให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ สัญลักษณ์สำคัญ และความหมายของวันคริสตมาส การทรงเลือกเพื่อนร่วมงานของพระเยซูคริสต์ พันธกิจแห่งความรักของพระองค์ท่ามกลางสาวกและบุคคล ต่างๆ ตลอดจนจริยธรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม และชุมชน

หลักสูตร English Program (EP)

หลักสูตร English Program (EP) เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนในรายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา  และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางภาษาของผู้เรียน โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ

หลักสูตร English Program (EP) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน


หลักสูตร Intensive English Course (IEC)

หลักสูตร Intensive English Course (IEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัด  การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนให้มีทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนที่ดี เพื่อนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6 ในปีการศึกษา 2563 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ จำนวน 2 ห้องเรียน


หลักสูตร Premium English Course (PEC)

หลักสูตร Premium English Course (PEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัด การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาในแต่ละทักษะของผู้เรียน เช่น ทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน โดยให้มีการบูรณาการหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ในปีการศึกษา 2563


หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ประถมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 )

เรียนรู้เรื่องความรัก และพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิต สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในภาวะต่างๆ ประวัติความเป็นมาของคริสต์ศาสนา หลักคำสอนสำคัญ การอธิษฐาน ศาสนพิธี วันสำคัญของคริสต์ศาสนา และตัวอย่างชีวิตบุคคลในพระคัมภีร์

ช่วงชั้นที่ 2 ( ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ที่มาและความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระบัญญัติ หลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียน การพัฒนาทักษะความสามารถ แนวทางการตัดสินใจตามวัยของผู้เรียน

หลักสูตร Premium English Course (PEC)

หลักสูตร Premium English Course (PEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาในแต่ละทักษะของผู้เรียน เช่น ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน โดยให้มีการบูรณาการหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

 


หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOUระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดตามความถนัดของผู้เรียนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ จนสร้างนวัตกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับกรอบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งทางโรงเรียนมีการบูรณาการเพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนที่มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย Wattana Characters ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

 


หลักสูตร Intensive English Course (IEC)

หลักสูตร Intensive English Course (IEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียน ให้มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


 

หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 )

ประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำเทศนาบนภูเขา ประวัติและผลงานของมิชชันนารียุคเริ่มแรก พันธกิจสำคัญของสภาคริสตจักรฯ จริยธรรมตามช่วงวัยของผู้เรียนเรื่องความรัก พลังและแรงบันดาลใจ การคบเพื่อน ความสามารถ การศึกษา หลักคำสอนของคริสเตียนต่อชาติบ้านเมือง ฯลฯ

ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

ศึกษาถึงที่มาของพระคัมภีร์ คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ ประวัติและพันธกิจต่างๆ ที่มิชชันนารีได้ริเริ่มไว้ คริสตจริยธรรมด้านวินัย และเสรีภาพความเป็นผู้นำ การเคารพสิทธิหน้าที่ การรู้จักเลือกบริโภค การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การค้นพบศักยภาพแห่งตน การตระหนักในเหตุผลและการมีสำนึกเพื่อนส่วนรวม ฯลฯ

วิธีชนะปัญหา (มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

เคล็ดลับการเอาชนะปัญหาด้านอารมณ์ สังคม ความพลาดหวัง การสูญเสีย เพื่อนต่างเพศ การขจัดความคิดและนิสัยทางลบด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ รวมทั้งการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำหรับของประทานในชีวิต

X