หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตร Mini English Program (MINI EP)

หลักสูตร Mini English Program (MINI EP) จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ให้เด็กรับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย จนเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา ดำเนินการจัดประสบการณ์โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านการปฐมวัย เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้เด็กมีทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง รวมทั้งพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างมีเหตุผล ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีน และการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ของสถาบัน ORIGO Education ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย จากประเทศออสเตรเลีย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองผ่านกิจกรรม Brain-based Learning (BBL) กระบวนการ Discovery Learning Process (DLP), กิจกรรม High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

 


หลักสูตร Regular English Course (REC)

หลักสูตร Regular English Course (REC) หรือหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี บูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย จนเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา ดำเนินการจัดประสบการณ์โดยครูไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง รวมทั้งพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างมีเหตุผล ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีน และการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ของสถาบัน ORIGO Education ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย จากประเทศออสเตรเลีย การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองผ่านกิจกรรม Brain-based Learning (BBL) กระบวนการ Discovery Learning Process (DLP), กิจกรรม High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

 


หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับปฐมวัย

ช่วงก่อนวัยเรียน อายุ 4 – 6 ปี ( อนุบาล 1 – อนุบาล 3 )

มุ่งให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ สัญลักษณ์สำคัญ และความหมายของวันคริสตมาส การทรงเลือกเพื่อนร่วมงานของพระเยซูคริสต์ พันธกิจแห่งความรักของพระองค์ท่ามกลางสาวกและบุคคล ต่างๆ ตลอดจนจริยธรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม และชุมชน

หลักสูตร Premium English Course (PEC)

หลักสูตร Premium English Course (PEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัด การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาในแต่ละทักษะของผู้เรียน เช่น ทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน โดยให้มีการบูรณาการหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6

 


หลักสูตร English Program (EP)

หลักสูตร English Program (EP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น แบบสืบสอบ (Inquiry-based Learning) ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ สื่อสารได้อย่างถูกต้อง นักเรียนได้เรียนรายวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตร English Program (EP) ที่ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางภาษาโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติและครูผู้สอนชาวไทยที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ ปัจจุบันหลักสูตร English Program (EP) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเปิดระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน (ไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรียน)

 


หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STAMP : Science Technology and Mathematics Program) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดำเนินการเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STAMP) ระดับประถมศึกษา โดยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลายเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และผู้เชี่ยวชาญวิทยากร จากหน่วยงานภายนอกมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดตามความถนัด เน้นทักษะสู่สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ให้มีทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่าง มีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 มีการบูรณาการเพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ที่มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย Wattana Characters

 


หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ประถมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 )

เรียนรู้เรื่องความรัก และพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิต สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในภาวะต่างๆ ประวัติความเป็นมาของคริสต์ศาสนา หลักคำสอนสำคัญ การอธิษฐาน ศาสนพิธี วันสำคัญของคริสต์ศาสนา และตัวอย่างชีวิตบุคคลในพระคัมภีร์

ช่วงชั้นที่ 2 ( ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ที่มาและความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระบัญญัติ หลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียน การพัฒนาทักษะความสามารถ แนวทางการตัดสินใจตามวัยของผู้เรียน

หลักสูตร Enrichment English Program (EEP)

หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–3) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนรู้ รายวิชาต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรและผู้ประกอบการ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งนี้หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษรายวิชาที่โรงเรียนกำหนด เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสุขศึกษา โดยครูชาวต่างชาติ นอกจากนี้หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) ยังได้บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้กับหลักสูตร Pearson Edexcel International Lower Secondary เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเทียบเคียงนานาชาติ โดยเปิดระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน (ไม่เกิน 35 คนต่อห้องเรียน)


หลักสูตร Premium English Course (PEC)

หลักสูตร Premium English Course (PEC) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาในแต่ละทักษะของผู้เรียน เช่น ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน โดยให้มีการบูรณาการหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

 


หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOUระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดตามความถนัดของผู้เรียนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ จนสร้างนวัตกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับกรอบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งทางโรงเรียนมีการบูรณาการเพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนที่มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย Wattana Characters ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

 


หลักสูตร Learning Blocks ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร Learning Blocks โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี และพลานามัย สามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได้ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรักและการให้ และหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผูกพันกัน รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตมุ่งที่จะตอบแทนประเทศชาติและมีความเป็นสากล

 


หลักสูตรคริสตจริยธรรม

สาระการเรียนรู้รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 )

ประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำเทศนาบนภูเขา ประวัติและผลงานของมิชชันนารียุคเริ่มแรก พันธกิจสำคัญของสภาคริสตจักรฯ จริยธรรมตามช่วงวัยของผู้เรียนเรื่องความรัก พลังและแรงบันดาลใจ การคบเพื่อน ความสามารถ การศึกษา หลักคำสอนของคริสเตียนต่อชาติบ้านเมือง ฯลฯ

ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

ศึกษาถึงที่มาของพระคัมภีร์ คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ ประวัติและพันธกิจต่างๆ ที่มิชชันนารีได้ริเริ่มไว้ คริสตจริยธรรมด้านวินัย และเสรีภาพความเป็นผู้นำ การเคารพสิทธิหน้าที่ การรู้จักเลือกบริโภค การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การค้นพบศักยภาพแห่งตน การตระหนักในเหตุผลและการมีสำนึกเพื่อนส่วนรวม ฯลฯ

วิธีชนะปัญหา (มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

เคล็ดลับการเอาชนะปัญหาด้านอารมณ์ สังคม ความพลาดหวัง การสูญเสีย เพื่อนต่างเพศ การขจัดความคิดและนิสัยทางลบด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ รวมทั้งการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำหรับของประทานในชีวิต

X