บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2563


บทคัดย่องานวิจัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสิริวัฒน์  บัวประยูร
นางสาวจิณณ์ชญา         ฤกษ์โสภา

 

 

บทคัดย่องานวิจัย คณิตศาสตร์

นายนันทพล  มียิ่ง
นายสุริยัน   ราชสาร
นางสาววรรณวนัช  ชมภูเขา
นางรติกร  พวงศิริ
นางสาวชิชญาสุ์  ไทยวิรัช
นางสาวสุนีย์  อิ่มศรี
นางสาวสุวรรณี   พลิคามิน
นางสาวอรวรรณนีย์  ยุบลเมฆ

 

บทคัดย่องานวิจัย ภาษาไทย

นางกรัณฑรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวสุรีพร สิทธิธรรม
นางสาวอักษรา  ทาระวัตร์
นางสาวหทัยรัตน์   รงค์สถิต
นางสาวรัตนธร สุทธิวงศ์

 

บทคัดย่องานวิจัย วิทยาศาสตร์

นางสาวปณิชา   สุวรรณจ้อย
นางสาวญานิกา ทวีผล
นางสาวสุธาวดี สุขชนะ
นางปิยะพรรณ  บุญทิม
นางสาวนิรมล  บุญเนตร
นางสาวศิริพร  เครือวิริยะพันธ์
นางสาวกชณิภา วงษ์สีทา
นางสาววรวลัญช์  ดีแท้
นางสาวพริมา พุทธิสมบัติ

บทคัดย่องานวิจัย ศิลปะ

นางนริศรา ภู่ตระกูล
นางสาวปริศนา ศรีภูวงศ์
ดร.กนกวรรณ  ศุภสิริโรจน์
นางสาวเบญจพร ศรีน่วม
นางกฤษฎาพร ทิพยโยสถ
นางสาวกาญจนา  คล้ำเหลือ
นางสาวสัมพรรณี เสตสุบรรณ
นางสาวสิริลักษณ์  แซ่แต้
นางสาวอรพินท์  สาธุจรัญ

บทคัดย่องานวิจัย สังคมศึกษา

นางสาวปนัดดา  พูลผล
นางสาวอรพิน  หนูแก้ว
นางสาวชัชชาภรณ์ โภชนา
นางสาวอธิชญาภาณิ์ ศรีชุติศาสตริน
นางสาวอรสา     เงินฉาย
นางสาวนวพร    หงษ์ทองดี
นางสาวชัญญาวีร์    โม้ดา
นางสาวนภาวรรณ    จินตชิน

บทคัดย่องานวิจัย สุขศึกษา

นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู
นางสาวอุษณีษ์   ยอดชมภู
นางสาวนาฎลดา ภิรมย์ศิริพรรณ์
นางสาววิปัศยา ลอยโกสุม
บทคัดย่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นางสาวชาลินี สมุทรผ่อง
นางสาวสิริกัญญา ธานี
   
ระดับประถมศึกษา 2563
   
ระดับปฐมวัย 2563
   

 


© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.