บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2563


บทคัดย่องานวิจัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวกัญจนา   ไชยฤกษ์
นางสาวชมรวี  ฉลาดปรุ
นางสาวอุมาภรณ์  รัตนกาญจน์

 

บทคัดย่องานวิจัย คณิตศาสตร์

นางสุปราณี   พิพัฒน์กิตติพร
นางสาวณัฐวดี  พิมพ์สอน
นางทิพาพันธ์    พึ่งภูมิ
นางสาวธัญญาภรณ์  พูลปั้น
นางสาวธิดารัตน์  ธรรมรักษ์
นางสาวพิกุลทอง    ขลิบทอง
นางสาวลาวัลย์   แปงเสน
นางอรุณี   สุขสร้อย

 

บทคัดย่องานวิจัย ภาษาไทย

นางเสงี่ยม   แสงโชติ
นางสาวกนกรัตน์  ธรรมวงษ์
นางสาวชฎาทิพย์   ศรพรหม
นางณัฐฐิญา    ทัศนสุวรรณ
นางสาวปนัดดา   ใหม่ประเสริฐ 
นางสาวปรางค์ทิพย์   ลือไทย
นางสาววราวรรณ  อุนทะอ่อน
นางสาวศรีสุดา  ชาญณรงค์
นางสาวสุดารัตน์  บุญนงค์
นางสาวอมรรัตน์  ทองเสม

 

บทคัดย่องานวิจัย วิทยาศาสตร์

:นางเทพี เพ็งคำมาด
นางสาวกษิตินาถ พันดงยาง
นางสาวจิราพร ภูครองจิตร
นางจุฑามาศ    มงคลสุภา
นางสาวฐิติพร   ชาวเวียงจันทร์
นางสาวณัฏฐณิชา  สีสะอาด
นางปนัดดา ธนันท์ภิรพงศ์
นายวิเศษ  วงศ์วรรุจ
นางอพิชญา  ศรีสุรักษ์

บทคัดย่องานวิจัย ศิลปะ

นางสาวเบญจพร  รัศมิทัต
นางสาวกุลวรรณ   วิภาตะโยธิน
นางสาวจันทร์ทิมา  สุทธิประภา
นางสาวจิณณ์ณณัช  ภุชงค์
นางจุฬาลักษณ์    โล่ห์เงิน
นายประทีป  วรศะริน
นางสุชาดา  นนทรีย์
นางอัชราวรรณ  แก้วระย้า

บทคัดย่องานวิจัย สังคมศึกษา

นางสาวจุฑามาศ   สินสกุล
นางสาวอรทัย หงษ์ทอง
นางสาวมาลีวนา     สวัสดิ์จิตร
นางสาวกุลจิรา  ออกช่อ 
นางสาวณัฐชนัญ ล้ำเลิศหิรัญ
นางสาวสุรีรัตน์   ทิมินกุล

บทคัดย่องานวิจัย สุขศึกษา

นางสาวเพ็ญนพา   คำสัตย์
นางสาวณัฐนิษฐ   พวงทอง
นางสาวทัศนีย์  ชั่งใจ
นางสาวนุจรินทร์  ทองกันทม
นางสาวพรพิศ  ยิ่งมี
นางสาวฤทัยวรรณ  สุวรรณสาร
นางสาวรัชนี     โผแพ

บทคัดย่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ

นางสาวณฐมน เลิศล้ำ
นางทิวาลี  ธีระวงษ์พิทักษ์
นางประภา  วิจิตรานนท์
นางสาวพรรณนิภา สุขรี
นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
นางสาวพัชรี   จงประสิทธิ์
7. การพัฒนาด้านการคัดลายมือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ นางสาวเปมิกา  สาระอาภรณ์
   
ระดับมัธยมศึกษา 2563
   
ระดับปฐมวัย 2563
   

 


© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.