บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2563


ระดับปฐมวัย 2563

บทคัดย่องานวิจัย อนุบาล 1

นางสาวจิฎากาญจน์   พรรคกุลเศรษฐ์
นางวรางคณา  ชินคำ
นางสาวสุกัญญา ดอนลาดลี
นางสาววิพาวดี ลิ่มมโนชฌ์

นางสาวสุรีย์พร วีรงคเสนีย์

นางสาวญาดา  สืบสิมมา
นางสาวสุทัศนีย์  แตงแก้ว
บทคัดย่องานวิจัย อนุบาล 2
นางสาวเนตรนภา เพชรทองมา
นางสาวภัทรพร  สมบุญ
นางสาวทิวาพร ศรีไชโย
นางนฤมล  เทียนงามสัจ
นางสาวสุนทรี   ดีศิริ
นางวราภรณ์ ศรีทองเกิด

 

 
บทคัดย่องานวิจัย อนุบาล 3
นางกัญจน์พร ชูช่วย
นางสาวชนากานต์  ภิระบรรณ
นางเพชรรัตน์ แซ่ลิ้ม
นางสาวเทพไพลลิน  จิตรวรรณศิลป์
นางสาวพัชราภรณ์ ส่วนบุญ
นางสาวสุภาพ นามสง่า
นางประภาพร   มหาชัยราชัน
นางสาวสุนันทา  แพ่งผล
   
ระดับประถมศึกษา 2563
   
ระดับมัธยมศึกษา 2563
   

© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.