บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562


ระดับมัธยมศึกษา 2562

บทคัดย่องานวิจัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวจิณณ์ชญา ฤกษ์โสภา
นางสาวนิรมล บุญเนตร
นางสาววรวลัญช์ ดีแท้
นายสิริวัฒน์ บัวประยูร

บทคัดย่องานวิจัย คณิตศาสตร์

นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา
นางสาวอรวรรณนีย์ ยุบลเมฆ
นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
นางสาวชิชญาสุ์ ไทยวิรัช
นางสาวทิวาพร สุขเทพ
นางรติกร พวงศิริ
7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวสุนีย์ อิ่มศรี
นางสาวสุวรรณี พลิคามิน
นายสุริยัน ราชสาร
นายนันทพล มียิ่ง

บทคัดย่องานวิจัย ภาษาไทย

นางสาวรัตนธร สุทธิวงศ์
นางกรัณฑรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวช่อทิพย์ คาผา
นางสาวหทัยรัตน์ รงค์สถิต
นางสาวอักษรา ทาระวัตร์

บทคัดย่องานวิจัย วิทยาศาสตร์

นางปิยะพรรณ บุญทิม
นางสาวญานิกา ทวีผล
นางสาวศิริพร เครือวิริยะพันธ์
นางสาวสุธาวดี สุขชนะ
นางสาวปณิชา สุวรรณจ้อย
นางสาวกชณิภา วงษ์สีทา
บทคัดย่องานวิจัย ศิลปะ
นางสาวเบญจพร ศรีน่วม
ดร.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
นางสาว กาญจนา คล้ำเหลือ
นางนริศรา ภู่ตระกูล
นางสาวปริศนา ศรีภูวงศ์
นางสาวสัมพรรณี เสตสุบรรณ
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่แต้
นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท์

9. การพัฒนาทักษะการวาดเส้นทิวทัศน์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิค การวาดแบบ Contour Drawing ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนอังกฤษ -ศิลปะ

นางสาวอรพินท์ สาธุจรัญ

บทคัดย่องานวิจัย สังคมศึกษา

นางสาวนวพร หงษ์ทองดี
นางสาวชัชชาภรณ์ โภชนา
นางสาวอรสา เงินฉาย
นางสาวปนัดดา พูลผล
นางสาวอธิชญาภาณิ์ ศรีชุติศาสตริน
นางสาวนภาวรรณ จินตชิน
นางสาวสุภาดา บุญเรือง
นางอรพิน หนูแก้ว
นางสาวชัญญาวีร์ โม้ดา

บทคัดย่องานวิจัย สุขศึกษา

นางสาวนาฎลดา ภิรมย์ศิริพรรณ์

บทคัดย่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ

นางสาวชาลินี สมุทรผ่อง
นางสาวสิริกัญญา ธานี

 

   
ระดับปฐมวัย 2562
   
ระดับประถมศึกษา 2562
   

 


© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.