บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562


นางเทพี      เพ็งคำมาด
นางสาวจิราพร    ภูครองจิตร
นางสาวกัญจนา   ไชยฤกษ์
นางสาวชมรวี  ฉลาดปรุ
นางสาวณัฏฐณิชา  สีสะอาด
นายวิเศษ  วงศ์วรรุจ
นางสาวอุมาภรณ์  รัตนกาญจน์
นางสาวณัฐวดี พิมพ์สอน
นางทิพาพันธ์    พึ่งภูมิ
นางสาวธัญญาภรณ์   พูลปั้น
นางสาวธิดารัตน์  ธรรมรักษ์
นางสาวพิกุลทอง    ขลิบทอง
นางสาวลาวัลย์   แปงเสน
นางสุปราณี   พิพัฒน์กิตติพร
นางอรุณี   สุขสร้อย
นางสาวอารยา  ยุวนะเตมีย์
นางเสงี่ยม   แสงโชติ
นางสาวกนกรัตน์  ธรรมวงษ์
นางสาวชฎาทิพย์   ศรพรหม
นางณัฐฐิญา    ทัศนสุวรรณ
นางสาวธวัลฉัตร  บุญมาก
นางสาวปนัดดา  ใหม่ประเสริฐ
นางสาววราวรรณ  อุนทะอ่อน
นางสาวศรีสุดา  ชาญณรงค์
นางสาวสุดารัตน์  บุญนงค์
นางสาวสุทธิดา  ฐานะ
นางสาวอมรรัตน์   ทองเสม
นางจุฑามาศ   มงคลสุภา
นางอพิชญา  ศรีสุรักษ์
นางสาวกษิตินาถ พันดงยาง
นางสาวฐิติพร   ชาวเวียงจันทร์
นางปนัดดา  ธนันท์ภิรพงศ์
นางสาวเบญจพร  รัศมิทัต
นางสาวกุลวรรณ   วิภาตะโยธิน
นางสาวจันทร์ทิมา  สุทธิประภา
นางสาวจิณณ์ณณัช  ภุชงค์
นางจุฬาลักษณ์    โล่ห์เงิน
นายประทีป  วรศะริน
นางสุชาดา  นนทรีย์
นางอัชราวรรณ  แก้วระย้า
นางสาวกุลจิรา  ออกช่อ
นางสาวจุฑามาศ   สินสกุล
นางสาวณัฐชนัญ ล้ำเลิศหิรัญ
นางสาวมาลีวนา     สวัสดิ์จิตร
นางสาวสุรีรัตน์ ทิมินกุล
นางสาวอรทัย   หงษ์ทอง
นางสาวนุจรินทร์  ทองกันทม
นางสาวเพ็ญนพา   คำสัตย์
นางสาวณัฐนิษฐ   พวงทอง
นางสาวทัศนีย์  ชั่งใจ
นางสาวรัชนี     โผแพ
นางสาวฤทัยวรรณ  สุวรรณสาร
นางสาวพรพิศ  ยิ่งมี
นางสาวประภา  ประสารเสือ
นางสาวเปมิกา  สาระอาภรณ์
นางสาวณฐมน เลิศล้ำ
นางสาวทิวาลี  มะนาลี
นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
นางสาวพัชรี   จงประสิทธิ์
   
ระดับมัธยมศึกษา
   
ระดับปฐมวัย
   

 


© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.