บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562


ระดับปฐมวัย 2562
คุณครูสุรีย์พร วีรงคเสนีย์
คุณครูสุทัศนีย์   แตงแก้ว
คุณครูญาดา   สืบสิมมา
คุณครูวรางคณา  ชินคำ
คุณครูจิฎากาญจน์   พรรคกุลเศรษฐ์  
คุณครูสุกัญญา   ดอนลาดลี
คุณครูเนตรนภา  เพชรทองมา
คุณครูทิวาพร ศรีไชโย
คุณครูนฤมล  เทียนงามสัจ
คุณครูภัทรพร  สมบุญ
คุณครูสุวิมล จันทวิสูตร
คุณครูสุนทรี  ดีศิริ
คุณครูวราภรณ์  ศรีทองเกิด
คุณครูวิพาวดี ลิ่มมโนชฌ์
คุณครูเพชรรัตน์  แซ่ลิ้ม
คุณครูสุนันทา  แพ่งผล
คุณครูสุภาพ   นามสง่า
คุณครูชนากานต์ ภิระบรรณ
คุณครูเทพไพลลิน   จิตรวรรณศิลป์
คุณครูประภาพร   มหาชัยราชัน
คุณครูพัชราภรณ์  ส่วนบุญ
คุณครูมะลิวัลย์   สกุลนิมิตร
คุณครูณัฏฐนิช  โพธาภิวัฒน์
   
ระดับประถมศึกษา 2562
   
ระดับมัธยมศึกษา 2562
   

© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.