หน้าหลัก
   ประวัติความความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    วิสัยทัศน์“สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นำในศตวรรษใหม่”
"Embodying young ladies with leadership and ethics for a new era."
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
    นโยบาย
 


 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th