หน้าหลัก
   ประวัติความความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    เกียรติคุณ


ปีการศึกษา 2558

1. รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558
2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3. โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและตาราสัญลักษณ์ ผ่านการประเมินโครงการอาคารประหยัดพลังงาน
(MEA Energy Saving Building : 2016)
4. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับคุณภาพดีมาก
5. โรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ Energy Mind Award 2015 พร้อมเงินรางวัล
จากการไฟฟ้านครหลวง

ปีการศึกษา 2559

1. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ  อาคารที่ได้รับรางวัลคือ อาคารเรียน 1919 หรืออาคารเรียนมัธยม (เดิม) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2015) และโล่รางวัล Young Energy Master Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award ประจำปี 2558 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
4. โรงเรียนได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building Awards 2016 จากการไฟฟ้านครหลวง
5. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
7. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับธงสัญลักษณ์ และเงินสมทบการดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท TOYOTA

ปีการศึกษา 2560

1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
2. โรงเรียนได้รับโล่รางวัล “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559-2560
3. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

1. ได้รับโล่และเกียรติบัตร EGAT Green Learning Award 2019 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ประจำปี 2562 จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
3.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th