หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   เครื่องหมาย/ปรัชญา/สัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียนมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีอายุ ครบ 145 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมี พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน .
 
ผู้บริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2562


 
 
ผู้จัดการ ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น
 
ผู้อำนวยการ นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน
 
   
 
   
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th