งานนำเสนอ  
     
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการแยกขยะ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมปิดไฟ ปิด แอร์  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมกล่องนม หลังคาโลก  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ Water group  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการหลังคาสีเขียว  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการมลพิษทางอากาศ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการถุงกระดาษ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการธนาคารกระดาษ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการน้ำหมักชีวภาพ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการแยกขยะและการประหยัดน้ำ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการ Energy  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการประหยัดน้ำ  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการปุ๋ยหมักไส้เดือน  
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการการแยกขยะ + มลพิษทางน้ำ  
     
     
     
     
     
     
     
 

วิดีโอนำเสนอ