ความสำคัญของโครงงานบูรณาการ
     
     เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนการทำงาน มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งต่างๆในการจัดทำ
โครงงาน ตลอดจนมีทักษะการใช้ ICTในการเรียนรู้บูรณการโดยให้หลักความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
 
 
1 2
3
4
6
7
8
9
   
 
© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.