sent 16/11/60
update 20/11/60 
 

 

กิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยPhoto Gallery