sent 31/10/60
update 20/11/60 
 

 

กิจกรรมวัฒนาสร้างโลกสีเขียว

กิจกรรมวัฒนาสร้างโลกสีเขียว ปลุกจิกสำนึกในการร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 1/2560

Photo Gallery