sent 31/10/60
update 20/11/60 
 

 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ Leader camp 2017

กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา2 (สิงห์ สิงหเสนี) จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง


Photo Gallery