sent 31/10/60
update 20/11/60 
 

 

กิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาด

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง


Photo Gallery