sent 02/06/60
update 13/06/60 
 

 

ค่ายการเรียนรู้ สืบสานพระราชปณิธาน(Friend's Camp@Bangkok)


ค่ายการเรียนรู้ สืบสานพระราชปณิธาน(Friend's Camp@Bangkok) โดย ครอบครัวพอเพียง ค่ายการเรียนรู้ สืบสานพระราชปณิธานและทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (Friend's Camp@Bangkok) ซึ่งเป็นการรวมแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียงจากทั่วประเทศมารวมกันกว่า 400 คน โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงในทุกโรงเรียนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์ให้เยาวชนเติบโตไปอย่างเข้มแข็งและมีใจอาสา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษยน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

Photo Gallery