sent 02/06/60
update 13/06/60 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครูซุปเปอร์ครู สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครูซุปเปอร์ครู สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2560 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครูที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย ในการจะดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ในทุกโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยภายในปีการศึกษา 2560 ซุปเปอร์ครูจากทุกโรงเรียนจะมีการนำคู่มือ "ศาสตร์พระราชา" โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนอีกด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

Photo Gallery