sent 23/05/60
update 24/05/60 
 

 

ค่ายนักเรียนประจำรุ่น 143

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนประจำสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่ประจำ ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560


Photo Gallery