sent 23/05/60
update 24/05/60 
 

 

นมัสการพระเจ้า 5 สถาบัน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 คณะครูโรงเรียนสังกัดพันธกิจการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง ซึ่งปีนี้โรงเรียนสัจจพิทยาเป็นเจ้าภาพ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


Photo Gallery