sent 09/09/59
update 16/09/59 
 

 

"จิตอาสา" ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่น 146

นำรายได้จากการเรียนรู้แบบกึ่งสถานการณ์จริงในวิชาโครงงานอาชีพ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558
โดยการฝึกงานผลิตสินค้าออกจำหน่าย โดยมี อาจารย์ชมรวี ฉลาดปรุ เป็นผู้ดูแลและที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการรวบรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วบริจาคให้ผู้พิการขาเทียม พร้อมมอบเงินเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บริกรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย รายละ 1,000 บาท วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดา กีรินกุลPhoto Gallery