sent 19/08/59
update 22/08/59 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3

แกนนำนักเรียนครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและสภากาชาด
โดยเป็นกิจกรรมที่ฝึกอบรมนักเรียนให้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนนวลนรดิศPhoto Gallery