sent 19/08/59
update 22/08/59 
 

 

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"

ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"
กิจกรรมในงาน เช่น การขับร้องประสานเสียง การแสดงอังกะลุง การแสดงประกอบเพลง และแฟชั่นโชว์ชุด "การแต่งกายอาเซียน" จากตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน
ซึ่งยังมีการจัดแข่งขันวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดบูธเกม นิทรรศการในหลวง โดยวันที่2 มีการแสดงวิพิธทัศนา "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เชิญชวนให้ครูและนักเรียนแต่งกายชุดไทย
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน" มีระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา


Photo Gallery