sent 16/09/63
update 16/09/63 
 

 

"กิจกรรม “น้องเล็กปลูกผัก ระดับชั้นอนุบาล 3”

[ระดับปฐมวัย]
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม “น้องเล็กปลูกผัก” โดยนักเรียนและครูระดับชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันปลูกผัก “ปวยเล้ง” โดยอาจารย์ปรัชญา พุดดี รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดการ อาจารย์ธาริตรี เทพพิทักษ์ ครูงานอาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ และทีมงานฝ่ายบริการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและประโยชน์ของปวยเล้ง อุปกรณ์และขั้นตอนการปลูก รวมถึงวิธีการดูแล
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณหน้าอาคารนีลสันเฮส์