sent 15/09/63
update 15/09/63 
 

 

"กิจกรรมการ เรียนรู้เรื่อง “อาหารดีมีประโยชน์ ”

[ระดับปฐมวัย]
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนผ่านการลงมือปฏิบัติ วันที่ 7 – 11 กันยายน พ.ศ.2563 เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่อง “อาหารดีมีประโยชน์” โดยเด็ก ๆ และคุณครูร่วมกันทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอน ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร และรับประทานทำอาหารฝีมือของตัวเองและเพื่อน ๆ