23

sent 07/02/63
update 07/02/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงาน RSU English Language Academic Contest 2020”

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงาน RSU English Language Academic Contest 2020 จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนโดย อาจารย์ชาลินี สมุทรผ่อง ได้แก่
1.นางสาวฐิติพร กิติวรรณประสาร นักเรียนชั้น ม.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและโล่จากการแข่งขัน Creative Writing Contest
2.นางสาวญาณิศรา วสุเสถียรนนท์ นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดร้องเพลง Bilingual Contest