sent 23/08/62
update23/08/62 
 

 

กิจกรรม "การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ"

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.อิศรินทร์ ทวีวรรธนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 ) จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 550 คน ในกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์