sent 15/02/62
update 15/02/62 
 

 

"การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ป.6 โครงการประลองความรู้ O-Net มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีที 3"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ป.6 โครงการประลองความรู้ O-Net มุ่งสู่ความเป็นเลิศปีที่ 3 ดังนี้

1. เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญาสกุลวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2. เด็กหญิงปภัทร์สิริ โต๊ะวิเศษกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3. เด็กหญิงนฐฐ์กมล สำเร็จศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


Photo Gallery