sent 13/02/62
update 13/02/62 
 

 

"นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS"

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษา และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะและเรียนรู้วิธีการทำงานในฐานะสื่อกลางของประชาชน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562


Photo Gallery