sent 29/01/62
update 29/01/62 
 

 

"พิธีมอบรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562 จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา โดยรางวัลในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดี และให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ทางสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562" ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์