sent 10/11/61
update 12/11/61 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา"

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา”
วิทยากร Dr. Toh Tin Lam จากสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ


Photo Gallery