sent 14/11/61
update 15/11/61 
 

 

“กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน”

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้มีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ซึ่งในการดำเนินการโครงการครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนแกนนำ จิตอาสา กิจกรรม Green4good ปลูกออมก็พอเพียง โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการออม และการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และครอบครัว โดยมีนักเรียนเป็นตัวแทน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธี และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 50 คน
ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


Photo Gallery