sent 08/11/61
update 08/11/61 
 

 

“ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้รับความรู้จากวิทยากรชมรมคนต้นคิด แห่งประเทศไทย "พัฒนาคน พัฒนาชาติ"
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


Photo Gallery