sent 26/09/61
update 26/09/61 
 

 

"กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการของนักเรียนในรูปแบบของโครงการ ระดับปฐมวัย"

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการของนักเรียนในรูปแบบของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานและผลสรุปกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งจัดการแสดงความสามารถของนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองได้รับชมในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์Photo Gallery