sent 19/09/61
update 19/09/61 
 

 

"การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างฐานข้อมูล"

การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างฐานข้อมูล
ของโครงการจัดทำระบบการติดตามการพัฒนาของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561