sent 10/09/61
update 11/09/61 
 

 

“การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา”

ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
เป็นประธานในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 โดยเชิญอาจารย์สยาม ปิยะนราธร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เมื่อวันจันทร์ที่ 3 -
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

Photo Gallery